Algemene voorwaarden Westera Dakbedekking 
 
W. Westera, handelend onder de naam Westera Dakbedekking, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder en is gevestigd aan de Linthorst Homanstraat 1C, 7902 NE ,  te Hoogeveen. nummer 74555936 
 
Artikel 1   Begrippen  

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of  verrichten van Werkzaamheden door Aannemer. 

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, hierna: Westera Dakbedekking. 

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

5. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

6. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer. 

7. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Westera Dakbedekking aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het dakdekken en bouwen van dakconstructies.

8. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Westera Dakbedekking zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 
Artikel 2   Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Westera Dakbedekking, elke Overeenkomst tussen Westera Dakbedekking en Opdrachtgever en op elk werk dat door Westera Dakbedekking wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Westera Dakbedekking aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Westera Dakbedekking is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever. 

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 
Artikel 3   Het Aanbod  

1. Alle door Westera Dakbedekking gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit  uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. Westera Dakbedekking is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Westera Dakbedekking het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Westera Dakbedekking gegronde reden te weigeren. 

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Westera Dakbedekking niet binden. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. 

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Westera Dakbedekking het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen. 

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen. 

6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Westera Dakbedekking zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Westera Dakbedekking niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst  

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Westera Dakbedekking heeft aanvaard. 

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Westera Dakbedekking, zal Westera Dakbedekking de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Westera Dakbedekking niet meer aan een Aanbod gehouden worden. 

3. Westera Dakbedekking is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Westera Dakbedekking aan Opdrachtgever . Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte  betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

5. Westera Dakbedekking heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Westera Dakbedekking gegronde reden te weigeren. 

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Westera Dakbedekking, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.
 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst  

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders overeengekomen. 

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd met de besparingen die voor Westera Dakbedekking uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Westera Dakbedekking van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Westera Dakbedekking te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Westera Dakbedekking over het gehele werk zou hebben gemaakt.  

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

4. Zowel Opdrachtgever als Westera Dakbedekking kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Westera Dakbedekking nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Westera Dakbedekking is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever. 

5. Indien Westera Dakbedekking na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Westera Dakbedekking. 

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de aanvangsdatum, is Westera Dakbedekking gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de volgende kosten in rekening gebracht. Ingeval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Westera Dakbedekking is te allen tijde gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. 

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Westera Dakbedekking voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 

Artikel 6   Annulering van de overeenkomst 

1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden. 

2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Westera Dakbedekking kan bewijzen dat zijn schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. 

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Westera Dakbedekking dit schriftelijk. 

4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten van de Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van Westera Dakbedekking heeft, kan hij ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de brief binnen 2 dagen is gebeurd. 

5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze verkoopmethode is vastgelegd. 

6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door Westera Dakbedekking onder onredelijk zware druk is gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest. 
 

Artikel 7   Meer- en minderwerk en wijzigingen  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Westera Dakbedekking is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten. 

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Westera Dakbedekking Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk. 

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij Westera Dakbedekking de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is Westera Dakbedekking gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen  bij Opdrachtgever. 

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van asbest en houtrot, is Westera Dakbedekking gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden. 

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.
 

Artikel 8   Prijzen en betaling  

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Westera Dakbedekking op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, worden hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en verblijfkosten) gerekend, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden. 

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Westera Dakbedekking Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Westera Dakbedekking werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk. 

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan voor Westera Dakbedekking (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, prijswijzigingen bij de door Westera Dakbedekking ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of valutaschommelingen, in en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Westera Dakbedekking gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding  dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te voldoen alvorens Westera Dakbedekking begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden. 

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Westera Dakbedekking gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Westera Dakbedekking heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Westera Dakbedekking er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd. 

6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen. 

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Westera Dakbedekking. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Westera Dakbedekking een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. 

8. Westera Dakbedekking is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding. 

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Westera Dakbedekking bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met  daartoe overtuigend tegenbewijs. 10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Westera Dakbedekking), dient Opdrachtgever hiervoor een meerprijs te vergoeden.
 

Artikel 9   Incassobeleid  

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Westera Dakbedekking zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens  de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien Westera Dakbedekking meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

4. Westera Dakbedekking is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Westera Dakbedekking, of Opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. 

5. Ook indien Westera Dakbedekking, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Westera Dakbedekking gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.
 

Artikel 10   Uitvoering werkzaamheden  

1. Westera Dakbedekking zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Westera Dakbedekking ervoor in dat de uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde doel. 

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Westera Dakbedekking niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Westera Dakbedekking, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.  Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

3. Westera Dakbedekking vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van Opdrachtgever . Opdrachtgever vrijwaart Westera Dakbedekking expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Westera Dakbedekking zal de (gevolg)schade in  rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Westera Dakbedekking te vergoeden. 

4. Westera Dakbedekking is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht  derden in te schakelen. 

5. Westera Dakbedekking heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van Opdrachtgever werkzaam is.

 6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Westera Dakbedekking. Bovendien is Westera Dakbedekking gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren). 

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Westera Dakbedekking gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Westera Dakbedekking volledig te voldoen. 

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat: 

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden (waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en op de door Westera Dakbedekking gewenste wijze aan Westera Dakbedekking ter beschikking worden gesteld; 

b. Westera Dakbedekking op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Westera Dakbedekking gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade. 

c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten, zodat Westera Dakbedekking geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden; 

d. Westera Dakbedekking tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen; 

e. Westera Dakbedekking tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen; 

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Westera Dakbedekking ongehinderd haar Werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten; 

g. Westera Dakbedekking op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever; 

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig inzamelen van afval; 

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar gereedschappen, machines, materialen en meer van Westera Dakbedekking opgeslagen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever; 

j. Op de werklocatie dienen de door Westera Dakbedekking en/of diens (onder)aannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten aan W estera Dakbedekking gerekend worden. 

k. In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Westera Dakbedekking. Ook dient Opdrachtgever Westera Dakbedekking tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Westera Dakbedekking gerechtigd de bijkomende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

l. Westera Dakbedekking vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit volgende kosten. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat ingeval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een vakbekwaam persoon proef-gravingen gedaan worden. 

m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Westera Dakbedekking tot het geven van inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek. 

n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door trillingen te voorkomen. 

o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties. 

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Westera Dakbedekking gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Westera Dakbedekking nalaat van Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Westera Dakbedekking om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

1 1. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Westera Dakbedekking afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
 

Artikel 11   (Op)Levering  

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Westera Dakbedekking  of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Westera Dakbedekking  recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Westera Dakbedekking  schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Westera Dakbedekking bij Opdrachtgever in  rekening worden gebracht. 

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van Westera Dakbedekking is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever . Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Westera Dakbedekking. Het aannemen van zaken van Westera Dakbedekking door Opdrachtgever , is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd. 

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Westera Dakbedekking gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde. 

5. Westera Dakbedekking spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. 

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met  uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door Westera Dakbedekking gemaakte en/of (op)geleverde zaken. 

8. Indien Westera Dakbedekking te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de   aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd. 

9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend. 

10. Westera Dakbedekking is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Westera Dakbedekking. 

1 1. Westera Dakbedekking is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.
 

Artikel 12   Onderhoud  

1. Indien overgekomen, zal Westera Dakbedekking onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Westera Dakbedekking zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de beschikbaarheid) van het onderhoud. 

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Westera Dakbedekking, waarna Westera Dakbedekking overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Westera Dakbedekking gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. 

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Westera Dakbedekking.
 

Artikel 13   Opschorting  

1. Westera Dakbedekking, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de  Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

b. Westera Dakbedekking, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat  Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; 

c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft of  onvoldoende is; 

d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Westera Dakbedekking kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is  W estera Dakbedekking gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

e. indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de  Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Westera Dakbedekking kan worden gevergd. 

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Westera Dakbedekking gerechtigd tot een schadevergoeding van Opdrachtgever. 

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Westera Dakbedekking, treden Partijen in overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Westera Dakbedekking zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 

Artikel 14   Garanties   

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het  hetgeen expliciet is overeengekomen.

 2. Westera Dakbedekking voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Westera Dakbedekking in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Westera Dakbedekking gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Westera Dakbedekking gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Westera Dakbedekking, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen. 

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Westera Dakbedekking verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud. 

6. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Koper. Koper is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het Product, en dat hout een  natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan. 

7. Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Westera Dakbedekking.
 

Artikel 15   Risico overgang 

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht. 
 

Artikel 16   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

1. Westera Dakbedekking gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Westera Dakbedekking de betrokkene hierover informeren. 

2. Indien Westera Dakbedekking op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 

Artikel 17   Overmacht  

1. Westera Dakbedekking is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van Westera Dakbedekking wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Westera Dakbedekking, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Westera Dakbedekking  en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Westera Dakbedekking buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. Indien naar het oordeel van Westera Dakbedekking de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Westera Dakbedekking het recht de Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid. 

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.
 

Artikel 18   Beperking van aansprakelijkheid  

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Westera Dakbedekking leidt tot aansprakelijkheid van Westera Dakbedekking jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Westera Dakbedekking in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Westera Dakbedekking. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar . 

2. Westera Dakbedekking is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. 

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Westera Dakbedekking aansprakelijk is (gebleken), dient Westera Dakbedekking in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. 

4. In geval van maatvoering is Westera Dakbedekking niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze eindcontrole. 

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever , tenzij Westera Dakbedekking zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. Ook is Westera Dakbedekking niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk door Opdrachtgever. 

6. Nimmer is Westera Dakbedekking aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken daarvan. 

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

8. Westera Dakbedekking kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd. 

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Westera Dakbedekking in het kader van de uitvoering van de overeenkomt tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie. 

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen. 

1 1. Westera Dakbedekking is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 

12. Westera Dakbedekking staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door of namens Westera Dakbedekking verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

13. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Westera Dakbedekking, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.  Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk. 

14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Westera Dakbedekking vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Westera Dakbedekking binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Westera Dakbedekking vervalt na een jaar na het eindigen van de Overeenkomst tussen partijen. 

15. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen fabrieksgaranties komen te vervallen. Westera Dakbedekking is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.
 

Artikel 19   Geheimhouding 

1. Westera Dakbedekking en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.  

2. Indien Westera Dakbedekking op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Westera Dakbedekking zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Westera Dakbedekking niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Westera Dakbedekking en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
 

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie  

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Westera Dakbedekking verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Westera Dakbedekking op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Westera Dakbedekking verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen. 

2. Opdrachtgever vrijwaart Westera Dakbedekking van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 

3. Opdrachtgever vrijwaart Westera Dakbedekking voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden. 

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Westera Dakbedekking voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van  (bouw)vergunningen. 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Westera Dakbedekking verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Westera Dakbedekking tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.
 

Artikel 21   Klachten  

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Westera Dakbedekking of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@westeradakbedekking.nl met als onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Westera Dakbedekking de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. Westera Dakbedekking zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 

Artikel 22   Toepasselijk recht  

1. Op de rechtsverhouding tussen Westera Dakbedekking en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. Westera Dakbedekking kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest  actuele versie is te vinden op de website. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Westera Dakbedekking en Opdrachtgever , worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.
 
 Hoogeveen, 30 april 2020